Крыніца: Шыдлоўскі, С. А. Кніга з Полацка: да традыцыі полацкай метагістарычнай прозы / С.А. Шыдлоўскі // Маладосць. — 2017. — № 5. — С. 141—144.

Літаратура:

1. Аркуш, А. Захоп Беларусі марсіянамі / А. Аркуш. — Полацк: Выдавецкая ініцыятыва «Полацкае ляда», 2016. — 140 с.
2. Арлоў, Ул. Дзень, калі ўпала страла: аповесці і апавяданні / Ул. Арлоў. — Мінск: Мастацкая літаратура, 1988. — 233 c.
3. Балахонаў, С. Клiч у вечнасць, альбо Колькi разваг над «беларускiм Улiсам» / С. Балахонаў // Наша слова. — 1999. — 27 студ. — С. 4—8.
4. Баршчэўскi, Я. Шляхцiц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях / Я. Баршчэўскі ; Уклад, пер. с пол. і камент. М. Хаўстовіча. — Мінск: Мастацкая лiтаратура, 1990. — 383 с.
5. Бахарэвіч, А. Курсіў чарнакніжніка (Ян Баршчэўскі) / А. Бахарэвіч // Гамбурскі рахунак Бахарэвіча. — Мінск: Выдавец І. П. Логвінаў, 2012. — С. 70—77.
6. Васючэнка, П. Жылі-былі паны Кубліцкі ды Заблоцкі / П. Васючэнка. — Мінск: Мастацкая літаратура, 2003. — 104 с.
7. Васючэнка, П. Крыўскi слоўнiк паводле Яна Баршчэўскага / П. Васючэнка // Крынiца. — 1999. — № 7—8. — С. 18—25.
8. Вінаходаў, Д., Нікалаеў, М. Пецярбургскія адрасы Яна Баршчэўскага / Д. Вінаходаў, М. Нікалаеў // Лiтаратура i мастацтва. — 2009. — № 10. — С. 14.
9. Зямкевiч, Р.А. Ян Баршчэўскi: Першы беларускi пiсьменьнiк XIX сталецьця (успамiн у 60-летнюю гадаўшчыну сьмерцi) / Р.А. Зямкевіч. — Вiльня: Друкарня Марцiна Кухты, 1911. — 12 с.
10. Кавалёў, С. Звар’яцелы Альберт або Прароцтвы Шляхцiца Завальнi: П’еса-мiстыфiкацыя ў 2-х дзеях па матывах твораў Яна Баршчэўскага / С. Кавалёў // Тэатральная Беларусь. — 1992. — № 2. — С. 2—19.
11. Ластоўскі, В. Лабірынты / В. Ластоўскі // Выбраныя творы. — Мінск: Беларускi кнiгазбор, 1997. — С. 47—72.
12. Лобач, У. А. «Поле культуры» у традыцыйным светапоглядзе беларусаў Падзвіння (паводле твораў Яна Баршчэўскага) / У. А. Лобач // Вестник Полоцкого гос. ун-та. Серия А. Гуманитарные науки. — 2008. — № 7. — С. 2—12.
13. Ніякоўская, А. Там, дзе буяла жыта / А. Ніякоўская. — Полацк: Выдавецкая ініцыятыва «Полацкае ляда», 2016. — 164 с.
14. Уайт, Х. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века / Х. Уайт ; Пер. с англ. под ред. Е.Г. Трубиной и В.В. Харитонова. — Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2002. — 528 с.
15. Хаустовiч, М. В. На парозе забытае святыні: Творчасць Яна Баршчэўскага / М. В. Хаустовiч. — Мінск: Права і эканоміка, 2002. — 186 с.
16. Шыдлоўскі, С. А. Шляхецкі саслоўны ідэал у творах Яна Баршчэўскага / С. А. Шыдлоўскі // Вестник Полоцкого государственного университета: Серия А (гуманитарные науки). — 2005. — № 7. — С. 128—134.
17. Шыдлоўскі, С.А. Шляхецкі этас у творах А. Міцкевіча «Пан Тадэвуш» і Я. Баршчэўскага
«Шляхціц Завальня» / С.А. Шыдлоўскі // Acta albaruthenica: Нав. зборнік / пад агул. рэд. М. Хаўстовіча [і інш.]. — Выпуск пяты. — Мінск: Права і эканоміка, 2005. — С. 177—181.
18. Шыдлоўскі, С.А. Уласныя імёны ў кнізе Я. Баршчэўскага «Шляхціц Завальня», як крыніца рэканструкцыі этнічнай карціны свету прывілеяванага саслоўя беларускага Падзвіння ў першай палове ХІХ ст. / С.А. Шыдлоўскі // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых даследаванняў (да 80-годдзя пачатку археалагічных раскопак у г. Полацку): зб. навук. прац рэсп. навук.-практ. семінара, Полацк, 20—21 лістап. 2008 г. / пад агул. рэд. Д.У. Дука, У.А. Лобача. — Наваполацк: ПДУ, 2009. — С. 287—290.

Связанные изображения: