Научные, учебно-методические и научно-популярные публикации С. О. Шидловского

Монография:

Шыдлоўскі, С. А. Культура прывілеяванага саслоўя Беларусі : 1795—1864 гг. / С. А. Шыдлоўскі. — Мінск : Беларуская навука, 2011. — 168 с.

Разделы в коллективных монографиях:

 1. Чаквін, І. У., Шыдлоўскі, С. А. Генезіс, структура і функцыі сацыяльнай эліты / І. У. Чаквін, С. А. Шыдлоўскі // Нарысы гісторыі культуры Беларусі. У 4 т. Том 1. Культура сацыяльнай эліты ХІV — пачатку ХХ ст. / А. І. Лакотка [і інш.] ; навук. рэд. А. І. Лакотка — Мінск : Беларуская навука, 2013. — С. 9—41.
 2. Шидловский, С. О. Этническая история Белорусского Поозерья / С. О. Шидловский // Этнокультурные процессы Белорусского Подвинья (Витебщины) в прошлом и настоящем / А. Вл. Гурко [ и др.] ; науч. ред. А. Викт. Гурко. – Минск : Беларуская навука, 2017. — С. 11–49.

Учебно-методический материал по преподаваемым дисциплинам:

 1. Шыдлоўскі, С. А. Эстэтыка : ВМК / С. А. Шыдлоўскі. — Наваполацк : ПДУ, 2010. — 114 с.
 2. Шидловский, С. О. Краеведение : УМК / С. О. Шидловский. — Новополоцк : ПГУ, 2011. — 172 с.
 3. Шыдлоўскі, С. А. Гісторыя грамадска-палітычнай і філасофскай думкі Беларусі : ВМК / / С. А. Шыдлоўскі. — Новополоцк : ПГУ, 2012. — 148 с.
 4. Шидловский, С. О. Краеведение : электронное средство обучения для студентов специальности 1-89 01 01 «Туризм и гостеприимство» / С. О. Шидловский. — Новополоцк : ПГУ, 2015.

Публикация исторического источника:

Масальскі, Э. Т. З успамінаў (1799—1824) / Э. Т. Масальскі // Прадмова, перакл. с польск. мовы, камент. С. А. Шыдлоўскі // Маладосць. — 2014. — № 6. — С. 127—138.

Масальскі, Э. Т. З успамінаў (1799—1824) / Э. Т. Масальскі // Прадмова, перакл. с польск. мовы, камент. С. А. Шыдлоўскі // Маладосць. — 2014. — № 7. — С. 120—134.

Масальскі, Э. Т. З успамінаў (1799—1824) / Э. Т. Масальскі // Прадмова, перакл. с польск. мовы, камент. С. А. Шыдлоўскі // Маладосць. — 2014. — № 8. — С. 98—108.

Масальскі, Э. Т. З успамінаў (1799—1824) / Э. Т. Масальскі // Прадмова, перакл. с польск. мовы, камент. С. А. Шыдлоўскі // Маладосць. — 2014. — № 9. — С. 126—138.

Статьи в научных изданиях:

 1. Шыдлоўскі, С. А. Знешнія ўплывы ў фарміраванні матэрыяльнай культуры прывілеяваных саслоўяў Беларусі першай паловы ХІХ стагоддзя / С. А. Шыдлоўскі // Вестник Полоцкого государственного университета: Серия А (гуманитарные науки). — 2008. — № 1. — С. 83−90.
 2. Шыдлоўскі, С. А. Формы самавызначэння і самасвядомасці прывілеяванага саслоўя ў Беларусі першай паловы ХІХ стагоддзя / С. А. Шыдлоўскі // Вестник Полоцкого государственного университета: Серия А (гуманитарные науки). — 2006. — № 7. — С. 25−33.
 3. Шыдлоўскі, С. А. Шляхецкі саслоўны ідэал у творах Яна Баршчэўскага / С. А. Шыдлоўскі // Вестник Полоцкого государственного университета: Серия А (гуманитарные науки). — 2005. — № 7. — С. 128−134.
 4. Шыдлоўскі, С. А. Як бавіла час прывілеяванае саслоўе Беларусі ў першай палове ХІХ стагоддзя / С. А. Шыдлоўскі // Беларускі гістарычны часопіс. — 2007. — № 7. — С. 27−34.
 5. Шыдлоўскі, С. А. Сістэма рацыянальнага гаспадарання ў рабоце Ганны Цюндзявіцкай «Літоўская гаспадыня» / С. А. Шыдлоўскі // Вестник Полоцкого государственного университета: Серия А (гуманитарные науки). — 2013. — № 9. — С. 2−6.
 6. Шидловский, С. О. Из проектов И. С. Аксакова по социокультурному обустройству Северо-Западного края Российской империи / С. О. Шидловский // Славяноведение. — 2013. — № 5. — С. 78−85.
 7. Шидловский, С. О. Эдуард Томаш Массальский о стратегиях эксплуатации белорусского крепостного крестьянства / С. О. Шидловский // Вестник Полоцкого государственного университета: Серия А (гуманитарные науки). — 2014. — № 1. — С. 57−60.
 8. Шидловский, С. О. Игорь Всеволодович Чаквин: учёный, человек, учитель / С. О. Шидловский // Избранное: теоретические и историографические статьи по этногенезу, этническим и этнокультурным процессам, конфессиональной истории белорусов / И. В. Чаквин ; отв. ред.-сост. А. Вл. Гурко. — Минск : Беларуская навука, 2014. — С. 14−17.
 9. Шидловский, С. О. Кризис хозяйственных практик и традиционных форм виталитивной культуры поместного дворянства Беларуси в отражении романа Э.Т. Массальского «Пан Подстолич» / С. О. Шидловский // Вестник Полоцкого государственного университета: Серия А (гуманитарные науки). — 2015. — № 9. — С. 90–94.
 10. Шыдлоўскі, С. А. Памешчыцкі маёнтак у традыцыйнай сістэме рассялення Беларусі: канец XVIII — пачатак ХХ стст. / С.А. Шыдлоўскі // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 23 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі ; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск : Права і эканоміка, 2017. – С. 277−283.
 11. Шыдлоўскі С. А. Рачныя камунікацыі ў традыцыйнай транспартнай сістэме Беларусі ХІХ ст. / С. А. Шыдлоўскі // Научные труды Республиканского института высшей школы. — 2018. — Вып. 18. — Ч. 1. – С. 426–432.
 12. Шыдлоўскі, С. А. Педагагічныя традыцыі памеснага дваранства Беларусі (канец XVIII – пачатак ХХ ст.) / С. А. Шыдлоўскі // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 25 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі ; навук. рэд. А. І. Лакотка. — Мінск : Права і эканоміка, 2018. — С. 238–243.
 13. Шыдлоўскі, С. А. Тэарэтычныя падставы выхавання ў дваранскіх памешчыцкіх сем'ях Беларусі (к. XVIII – п. ХХ стст.) / С. А. Шыдлоўскі // Научные труды Республиканского института высшей школы. Исторические и психолого-педагогические науки. — 2019. — Вып. 19. — Ч. 2. – С. 130–136.
 14. Шыдлоўскі, С. А. Эканамічныя паводзіны памеснага дваранства Беларусі: дэманстратыўнае спажыванне і ашчаднасць (канец XVIII – пачатак ХХ ст.) / С. А. Шыдлоўскі // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 28. — Мінск : Права і эканоміка, 2020. — С. 364–369.
 15. Шыдлоўскі, С. А. Гандлёвыя практыкі памеснага дваранства Беларусі (к. XVIII − пач. ХХ ст.) / С. А. Шыдлоўскі // Научные труды Республиканского института высшей школы. Исторические и психолого-педагогические науки. — 2020. — Вып. 20. — Ч. 2. – С. 300–307.
 16. Шидловский, С. О. Дворянское поместье на белорусских землях в дореформенный период: крепостная эксплуатация и патриархальное попечение над крестьянами / С. О. Шидловский // Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия гуманитарных наук. — Том 68. — № 1. — 2023. — С. 35−43.

Статьи в сборниках научных трудов:

 1. Шыдлоўскі, С. А. Каардынаты паўсталага (да творчай біяграфіі С. Полацкага) / С. А. Шыдлоўскі // Анталёгія сучаснага беларускага мысьленьня. — СПб.: Невский простор, 2003. — С. 314—327.
 2. Шыдлоўскі, С. А. Маёмасныя адносіны і ўлада ў шляхецкай і сялянскай сем’ях у Беларусі канца XVIII — пачатку ХІХ стагоддзя / С. А. Шыдлоўскі // Гендер и проблемы коммуникативного поведения: Сборник материалов второй международной научной конференции. — Полоцк : Полоцкий государственный университет, 2005. — С. 49—50.
 3. Шыдлоўскі, С. А. «Тэатр гонару» : маскулінны аспект культуры паводзінаў прадстаўнікоў прывілеяванага грамадства Беларусі першай паловы ХІХ стагоддзя / С. А. Шыдлоўскі // Гендер и проблемы коммуникативного поведения : Сборник материалов третьей международной научной конференции. — Полоцк : Полоцкий государственный университет, 2007. — С. 127—128.
 4. Шыдлоўскі, С. А. Урбаністычны аспект культуры баваў прывілеяванага саслоўя Беларусі ў першай палове ХІХ стагоддзя / С. А. Шыдлоўскі // Гарады Беларусі ў кантэксце палітыкі, эканомікі, культуры : зборнік навуковых артыкулаў / рэдкал.: І. П. Крэнь, І. В. Сарокіна [і інш.]. — Гродна : ГрДУ, 2007. — С. 285—288.
 5. Шыдлоўскі, С. А. Шляхецкі этас у творах А. Міцкевіча «Пан Тадэвуш» і Я. Баршчэўскага «Шляхціц Завальня» / С. А. Шыдлоўскі // Acta albaruthenica : Навуковы зборнік / пад агул. рэд. М. Хаўстовіча [і інш.]. — Выпуск пяты. — Мінск : Права і эканоміка, 2005. — С. 177—181.
 6. Шыдлоўскі, С. А. Уласныя імёны ў кнізе Я. Баршчэўскага «Шляхціц Завальня», як крыніца рэканструкцыі этнічнай карціны свету прывілеяванага саслоўя беларускага Падзвіння ў першай палове ХІХ ст. / С. А. Шыдлоўскі // Беларускае Падзвінне : вопыт, методыка і вынікі палявых даследаванняў (да 80-годдзя пачатку археалагічных раскопак у г. Полацку) : зб. навук. прац рэсп. навук.-практ. семінара, Полацк, 20—21 лістап. 2008 г. / пад агул. рэд. Д. У. Дука, У. А. Лобача. — Наваполацк : ПДУ, 2009. — С. 287—290.
 7. Шыдлоўскі, С.А. Матрыманіяльныя стратэгіі ў сістэме стратэгій адаптацыі беларускага прывілеяванага грамадства першай паловы ХІХ стагоддзя / С. А. Шыдлоўскі // Материалы Четвертой международной научной конференции «Гендер и проблемы коммуникативного поведения». — Новополоцк: ПГУ, 2010. — С. 117—118.
 8. Шыдлоўскі, С. А. Полацкі гістарычны наратыў на старонках часопісаў «Вестник Юго-Западной и Западной России» і «Вестник Западной России» К. Гаворскага / С. А. Шыдлоўскі // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў: зб. навук. прац міжнар. навук.-практ. Канф., Полацк, 21—23 красав. 2011 г. / пад агул. рэд. Д. У. Дука, У. А. Лобача. — Наваполацк: ПДУ, 2011. — Ч. 2. — С. 99–104.
 9. Шыдлоўскі, С. А. Полацкія сюжэты ў «заходнерускай» версіі гісторыі Беларусі М. В. Каяловіча / С. А. Шыдлоўскі // Полацк у гісторыі і культуры Еўропы. Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі. Полацк, 22—23 мая, 2012 г. — Мінск : Беларуская навука, 2012. — С. 214—217.
 10. Шыдлоўскі, С. А. «Запіскі» В. М. Севергіна як крыніца па гісторыі і этнаграфіі Беларускага Падзвіння і сумежных тэрыторый / С. А. Шыдлоўскі // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў: зб. навук. артыкулаў ІІ міжнароднай навуковай канферэнцыі, Полацк, 17—18 красав. 2014 г. / пад агул. рэд. Д. У. Дука, У. А. Лобача, С. А. Шыдлоўскага. — Наваполацк: ПДУ, 2014. — Ч. 1. — С. 265–268.
 11. Шидловский, С. О. Представления о личности помещика на витебско-смоленском пограничье / С. О. Шидловский // Личность в пространстве и времени : сборник научных статей V Международной научно-практической конференции / под ред. Н. П. Сенченкова и др. — Вып. 5. — Смоленск : Изд-во СмолГУ, 2015. — С. 203—206.
 12. Шыдлоўскі, С. А. Шляхецкі двор на беларускіх землях у канцы XVIII – пачатку ХХ стст.: традыцыі будаўніцтва / С. А. Шыдлоўскі // Актуальные проблемы архитектуры Белорусского Подвинья и сопредельных регионов: сб. статей респ. науч.-практ. семенара, Новополоцк, 8 – 9 окт. 2015 г. – Новополоцк : ПГУ, 2015. – С. 108–110.
 13. Шидловский, С. О. Экимань и экиманская усадьба : перспективы ревитализации в контексте этнокультурной традиции / С. О. Шидловский // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў: зб. навук. артыкулаў ІІІ міжнароднай навуковай канферэнцыі, Полацк, 14—15 красав. 2016 г. / пад агул. рэд. Д. У. Дука, У. А. Лобача, А. І. Корсак. — Наваполацк: ПДУ, 2016. — Ч. 1. — С. 296–301.
 14. Шидловский, С.О. Формы адаптации поместного дворянства Беларуси к социально-экономическим и культурным условиям жизни в Российской империи (первая половина ХІХ века) / С. О. Шидловский // Социально-психологические проблемы ментальности / менталитета : сборник научных статей XII Международной научной конференции / под ред. Н. П. Сенченкова и др. — Вып. 12. — Смоленск : Изд-во СмолГУ, 2016. — С. 272—276.
 15. Шидловский, С.О. Социальные функции дворянства в отражении общественного мнения на белорусских землях в XIX веке / С. О. Шидловский // Социально-психологические проблемы ментальности / менталитета : сборник научных статей / под ред. Н. П. Сенченкова и др. — Вып. 13. — Смоленск : Изд-во СмолГУ, 2017. — С. 106—109.
 16. Шидловский, С. О. Инвентарная опись имения Экимания (1846–1848) как источник для изучения хозяйственной культуры дворянства Полотчины 40-ых гг. ХІХ в. / С. О. Шидловский // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў: зб. навук. артыкулаў ІV міжнароднай навуковай канферэнцыі, Полацк, 19 — 20 красав. 2018 г. / пад агул. рэд. А. І. Корсак. — Наваполацк: ПДУ, 2018. — 1 элек. аптыч дыск (CD-ROM). — С. 470–540.
 17. Шидловский, С. О. Представления о возрастной периодизации детства в белорусских дворянских семьях / С. О. Шидловский // Дев’яті Сіверянські соціально-психологічні читання : Матеріали Міжнародної наукової конференції (30 листопада 2018 року, м. Чернігів) / За наук. ред. О. Ю. Дроздова, І. І. Шлімакової. — Чернігів, НУ «ЧК» імені Т. Г. Шевченка, 2019. — С. 372–374.
 18. Шыдлоўскі, С. А. Традыцыі мемарыялізацыі мінулага ў культуры памеснага дваранства Беларусі (канец XVIII – пачатак ХХ стагоддзя) / С. А. Шыдлоўскі // «Долгий ХІХ век» в истории Беларуси и Восточной Европы: исследования по Новой и Новейшей истории : сб. науч. статей. Вып. 2 / редкол.: И. А. Марзалюк (пред.) [и др.]. — Минск : РИВШ, 2019. — С. 167–176.
 19. Шыдлоўскі, С. А. Этнагенез беларусаў і этнічная гісторыя нашай краіны / С. А. Шыдлоўскі // Наука и инновации. — 2021. — № 2. — С. 6−9.
 20. Шыдлоўскі, С. А.. Беларускі кірмаш ХІХ ст. як гандлёвая імпрэза і месца міжсаслоўнай камунікацыі / С. А. Шыдлоўскі // Беларусь у кантэксце еўрапейскай гісторыі: асоба, грамадства, дзяржава : зб. навук. арт., прысвеч. 80-год. Гродзен. дзярж. ун-та імя Янкі Купалы і 65-год. гіст. адукацыі ў Гродзен. дзярж. ун-це імя Янкі Купалы. У 2 ч. Ч. 2. – Гродна : ГрДУ, 2019. – С. 249−251.
 21. Шыдлоўскі, С.А. Развіццё вінакурнай і піваварнай вытворчасці ў Магілёўскай губерні (паводле звестак К. Ц. Анікіевіча і А. С. Дамбавецкага) / С. А. Шыдлоўскі // Жизнь и творческое наследие А. С. Дембовецкого : к 180-летию со дня рождения : материалы Междунар. науч.-практ. конф., г. Могилев, 13 марта 2020 г. — Мінск : Беларуская навука, 2021. — С. 97−99.

Тезисы и материалы конференций:

 1. Шыдлоўскі, С.А. Полавае раздзяленне працы і ўлада ў традыцыйнай сялянскай сям'і / С.А. Шыдлоўскі // Женщина. Образование. Демократия : материалы 7-й международной междисциплинарной научно-практической конференции (10—11 декабря 2004 г.) / [сост. В.Е. Морозов]. — Минск : ЖИ «Энвила», 2005. — С. 265—267.
 2. Шыдлоўскі, С.А. Пакаранне як метад выхавання маладых шляхціцаў у Беларусі першай паловы ХІХ ст. / С.А. Шыдлоўскі // Женщина. Общество. Образование : материалы 10-й международной междисциплинарной научно-практической конференции (14—15 декабря 2007 г.) / [сост. В.Е. Морозов]. — Минск : ЖИ «Энвила», 2008. — С. 489—491.
 3. Шыдлоўскі, С.А. Захаванне і пераапрацоўка малочнай прадукцыі ў памешчыцкіх гаспадарках Беларусі (ХІХ – пачатак ХХ ст.) / С.А. Шыдлоўскі // Актуальные проблемы в изучении и преподавании общественно-гуманитарных наук (дисциплин): сб. науч. раб. III Международной научной конференции, Витебск, 30 ноября — 1 декабря 2012 г. — Витебск : ВФ УО ФПБ «Международный университет МИТСО», 2012. — С. 18—19.
 4. Шыдлоўскі, С.А. Падзеі Айчыннай вайны 1812 года на старонках мемуараў Э. Т. Масальскага / С.А. Шыдлоўскі // Отечественная война 1812 года в исторических судьбах и культурном наследии народов России и Европы: Сборник научных статей по итогам Международной научно-практической конференции, посвященной 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года, Витебск, 28—29 ноября 2012 года. — Витебск : «Международный университет МИТСО», 2012. — С. 202—204.
 5. Шыдлоўскі, С. А. Гендарны падзел працы ў памешчыцкай гаспадарцы Беларусі ў ХХ ст. (на падставе работы Г. Цюндзявіцкай «Літоўская гаспадыня» і Л. Цверчакевіч «Курс гарадской і вясковай гаспадаркі для жанчын») / С. А. Шыдлоўскі // Материалы пятой международной научной конференции «Гендер и проблемы коммуникативного поведения», Новополоцк, 31 октября — 1 ноября 2013 года. — Новополоцк : ПГУ, 2013. — С. 110—111.
 6. Шидловский, С. О. Дворянское поместье в системе социализации привилегированного сословия Беларуси / С.О. Шидловский // Психосоциальная адаптация в трансформирующемся обществе : социализация субъекта на разных этапах онтогенеза [Электронный ресурс] : материалы IV Междунар. науч. конф., Минск, 21—22 мая 2015 г. / И. А. Фурманов (отв. ред.) [и др.]. — Электрон. дан. (22,7 Мб). — Минск : Изд. центр БГУ, 2015. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — С. 502—504.
 7. Шыдлоўскі, С.А. Практыкі аптымізацыі выдаткаў і рацыяналізацыі прыгоннай гаспадаркі на беларускіх землях у дарэформленны перыяд / С. А. Шыдлоўскі // Управление в социальных и экономических системах : материалы XXIV международной научно-практической конференции, г. Минск, 14 мая 2015 г. / ред. Н.В. Суша и др. — Минск : Минский университет управления, 2015. — С. 237—239.
 8. Шидловский, С.О. Экологический аспект критики традиционных практик лесопользования поместного дворянства Беларуси в романе Э. Массальского «Пан Подстолич» / С.О. Шидловский // XI Конгресс антропологов и этнологов России: сб. материалов / Отв. ред.: В.А. Тишков, А.В. Головнёв. — Москва; Екатеринбург: ИЭА РАН, ИИиА УрО РАН, 2015. — С. 176.
 9. Шидловский, С.О. Отношение к экспертному знанию в среде белорусского поместного дворянства (конец XVIII — начало ХХ вв.) / С.О. Шидловский // Седьмая международная конференция по когнитивной науке: Тезисы докладов. Светлогорск, 20–24 июня 2016 г. / Отв. ред. Ю. И. Александров, К. В. Анохин. — М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2016. — C. 637—638.
 10. Шыдлоўскі, С.А. Да традыцыі полацкай метагістарычнай прозы / С. А. Шыдлоўскі // Навукова-краязнаўчая канферэнцыя да 90-годдзя Краязнаўчага музея Полацка, г. Полацк, 7–8 снежня 2016 г. / укл. І.П. Воднева. — Полацк : НПГКМЗ, 2016. — С. 46—47.
 11. Шидловский, С.О. Региональные различия в структуре посевных площадей помещичьей запашки в Беларуси ХІХ — начала ХХ века / С.О. Шидловский // Першы міжнародны навуковы кангрэс беларускай культуры (Мiнск, Беларусь, 5 – 6 мая 2016 г.) / гал. рэд. А. І. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2016. – С. 818.
 12. Шыдлоўскі, С. А. Дваранскі маёнтак Беларусі ў к. XVIII — ХХ ст. як сфера ўзнаўлення шляхецкай супольнасці / С. А. Шыдлоўскі // Материалы шестой международной научной конференции «Гендер и проблемы коммуникативного поведения», Новополоцк, 27 — 28 октября 2016 года. — Новополоцк : ПГУ, 2016. — С. 13—14.
 13. Шидловский, С.О. Путешествия и спорт как формы рекреационной и коммуникационной деятельности поместного дворянства Беларуси ХІХ — начала ХХ вв. / С.О. Шидловский // Материалы Республиканского научно-практического семинара «Проблемы и перспективы развития физической культуры, спорта и туризма в Республике Беларусь» (24 марта 2017, Полоцк). — Новополоцк : ПГУ, 2017. — С. 33—35.
 14. Шидловский, С.О. Рациональность в сельскохозяйственной практике белорусских помещиков XIX века / С.О. Шидловский // Материалы VII международной междисциплинарной конференции «Когнитивные штудии: когнитивная парадигма в междисциплинарных исследований» (19—20 мая 2017, Минск). — Минск : БГПУ, 2017. — С. 375—381.
 15. Бытовая и портретная живопись как источник изучения истории повседневности дворянства Белорусского Подвинья конца XVIII – начала XX века / Голубева, И.В.; Шидловский, С.О. // Международная научная конференция «Микроистория и история повседневности : новый вгляд на историческое и культурное наследие» (Браслав, 6 октября 2016 г.). — Минск : Белнаучкнига, 2017. — С. 50—52.
 16. Шыдлоўскі, С. А. Гандаль лесам і лесаматэрыяламі ў сістэме эканамічных практык памеснага дваранства Беларусі ў ХІХ ст. / С. А. Шыдлоўскі // Сборник статей международной научно-практической конференции «Копытенские чтения − IV» (Могилев, 19 − 20 марта 2020 г.). — Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2020. — С. 80–81.
 17. Шыдлоўскі, С. А. Арганізацыя працы ў памешчыцкай гаспадарцы Беларусі ў ХІХ – пачатку ХХ стагоддзя : матывацыя і кантроль / С. А. Шыдлоўскі // Романовские чтения – 15 : сборник статей Международной научной конференции, Могилев, 26 – 27 ноября 2020 г. — Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2021. — С. 37–38.

Научно-популярные публикации

 1. Шыдлоўскі, С. А. Даследчык моваў з Полацку / С.А. Шыдлоўскі // Полацкі веснік. — № 67 (21 жніўня). — 2007. (О К. Коссовиче)
 2. Шыдлоўскі, С. А. Карты, танцы і другія забавы студэнтаў Полацкай акадэміі / С.А. Шыдлоўскі // Arche. — 2009. — № 4. — С. 312—315. (По мемуарам Э. Масальского)
 3. Шыдлоўскі, С. А. Кніга з Полацка: да традыцыі полацкай метагістарычнай прозы / С.А. Шыдлоўскі  // Маладосць. — 2017. — № 5. — С. 141—144.

Участие в научно-практических конференциях:

 1. Международная научная конференция «Гендер и проблемы коммуникативного поведения» (Полоцк, 2005, 2007, 2010, 2013, 2016);
 2. Міжнародная навуковая канферэнцыя «Шлях да ўзаемнасці: Польска-беларускія гістарычныя, літаратурныя і моўныя сувязі» (Мінск, 2005);
 3. Республиканская научная конференция «Гарады Беларусі ў кантэксце палітыкі, эканомікі, культуры». (Гродна, 2007);
 4. Международная междисциплинарная научно-практическая конференция «Женщина. Общество. Образование» (Минск, 2004, 2008);
 5. Навук.-практ. семінар «Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых даследаванняў (да 80-годдзя пачатку археалагічных раскопак у г. Полацку) » (Полацк, 2009);
 6. Міжнар. навук.-практ. канф. «Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў» (Полацк, 2011, 2014, 2016);
 7. Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы в изучении и преподавании общественно-гуманитарных наук (дисциплин)» (Витебск, 2012);
 8. Международная научная конференция «Отечественная война 1812 года в исторических судьбах и культурном наследии народов России и Европы» (Витебск, 2012).
 9. IV Международная научная конференция «Психосоциальная адаптация в трансформирующемся обществе : социализация субъекта на разных этапах онтогенеза» (Минск, 21—22 мая 2015 г.).
 10. XXIV Международной научно-практической конференции «Управление в социальных и экономических системах» (Минск, 14 мая 2015 г.).
 11. XI Конгресс антропологов и этнологов России (Екатеринбург, 2—5 июля 2015 г.).
 12. V Международная научно-практическая конференция «Личность в пространстве и времени» (Смоленск, 20—23 октября 2015 г.).
 13. Республиканский научно-практический семинар «Актуальные проблемы архитектуры Белорусского Подвинья и сопредельных регионов» (Полоцк, 8—9 октября 2015 г.).
 14. Першы міжнародны навуковы кангрэс беларускай культуры (Мiнск, Беларусь, 5 – 6 мая 2016 г.)
 15. VII международная конференция по когнитивной науке (Светлогорск, Российская Федерация, 20–24 июня 2016 г.)
 16. XII Международная научная конференция «Социально-психологические проблемы ментальности / менталитета» (Смоленск, 17—18 ноября 2016 г.)
 17. Круглый стол (вебинар) «Актуальные проблемы ментальности / менталитета» (Новополоцк-Смоленск, 18 ноября 2016 г.);
 18. IV навукова-краязнаўчая канферэнцыя, прысвечаная 90-годдзю Краязнаўчага музея Полацка (Полацк, 7—8 снежня 2016 г.).
 19. Международная научная конференция «Микроистория и история повседневности: новый взгляд на историческое и культурное наследие» (6 октября 2017 г., Браслав).
 20. Республиканский научно-практический семинар «Проблемы и перспективы развития физической культуры, спорта и туризма в Республике Беларусь» (24 марта 2017, Полоцк).
 21. VII международной междисциплинарной конференции «Когнитивные штудии: когнитивная парадигма в междисциплинарных исследований» (19—20 мая 2017, Минск).

 

Связанные изображения: