РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО КУРСУ «КРАЕВЕДЕНИЕ»

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Азёры Беларусі : у легендах і паданнях / склад. А. М. Ненадавец. — Мн.: Беларусь, 2003. — 327 с.
Алексеев, Л. В. Археология и краеведение Беларуси XVI — 30-е годы ХХ в. / Л. В. Алексеев. — Мн.: Беларуская навука, 1996. — 206 с.
Аношка, В. С. Геаграфія глебаў з асновамі глебазнаўства: падручнік / В. С. Аношка, Н. А. Гецэвіч, М. К. Чартко, А. Ф. Чарныш; пад рэд. В. С. Аношкі. — Мн., 2000. — 329 с.
Археалогія і нумізматыка Беларусі : Энцыкл. / Рэдкал.: В. В. Гетаў [і інш.]. — Мн.: БелЭн імя П. Броўкі, 1993. — 702 с.
Архітэктура Беларусі : Энцыкл. давед. / Рэдкал.: А. А. Воінаў [і інш.]. — Мн.: БелЭн імя П. Броўкі, 1993. — 620 с.
Асветнікі зямлі Беларускай Х — пач. ХХ ст.: Энцыкл. давед. / Рэдкал. Г. П. Пашкоў [і інш.]. — Мн.: БелЭн імя П. Броўкі, 2001. — 490 с.
Бандарчык, В. К. Беларусы : Гісторыя этналагічнага вывучэння / В. К. Бандарчык // Беларусы / рэдкал.: В. К. Бандарчык [i iнш.]. — Т. 3. — Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ім. К. Крапівы НАН Беларусі. — Мн.: Бел. навука, 1999. — 365 с.
Беларуская фалькларыстыка. Эпоха феадалізму / Г. А. Каханоўскі [і інш.]. — Мн.: Навука і тэхніка, 1989. — 286 с.
Беларускі народны каляндар / аўтар-склад. А. Ю. Лозка. — Мн.: Полымя, 1992. — 205 с.
Беларускія пісьменнікі : Бібліягр. Слоўнік : У 6 т. / Пад рэд. А. В. Мальдзиса. — Мн.: БелЭн імя П. Броўкі, 1992—1995.
Беларусь : Энцыклапедычны даведнік / Рэд. калегія: Б. І. Сачанка [і інш.]. — Мн.: БелЭн імя П. Броўкі, 1995. — 800 с.
Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне : Дзень за днём : Ілюстраваная храналогія. — Мн.: Беларусь, 2004. — 230 с.
Блакiтная кнiга Беларусi : Энцыкл. / Рэдкал.: Н. А. Дзiсько [i iнш.]. — Мн.: БелЭн, 1994.
Брэстчына : Назвы населеных пунктаў паводле легендаў i паданняў / склад. А. М. Ненадавец. — Мн.: Беларусь, 1995. — 432 с.
Бялявіна, В. М. Жаночы касцюм на Беларусі / В. М. Бялявіна, Л. В. Ракава. — Мн.: Беларусь, 2007. — 351 с.: іл.
Бялявіна, В. М. Мужчынскі касцюм на Беларусі / В. М. Бялявіна, Л. В. Ракава. — Мн.: Беларусь, 2007. — 303 с.: іл.
Ваганова, А. Н. Историческое краеведение Беларуси : Учеб. пособие / А. Н. Ваганова, Э. М. Загорульский, М. Ф. Пилипенко и др. Мн.: Изд. БГУ, 1980. — 264 с.
Віцебшчына : Назвы населеных пунктаў паводле легендаў і паданняў / склад. А. М. Ненадавец. — Мн.: Беларусь, 2000. — 478 с.
Воронин, Ф. Н. Фауна Беларуси и охраны природы / Ф. Н. Воронин. — Мн.: Вышэйшая школа, 1974.
Геаграфія Беларусі : Энцыкл. даведнік. — Мн.: БелЭн імя П. Броўкі, 1992.
Гісторыя Беларусі : У 6 т. / пад рэд. М. Касцюка. — Мн.: Экаперспектыва, 2007.
Гродзеншчына : назвы населеных пунктаў паводле легендаў i паданняў / склад. А. М. Ненадавец. — Мн.: Беларусь, 1999. — 400 с.
Гужалоўскі, А. А. Нараджэнне беларускага музея / А. А. Гужалоўскі. — Мн.: НАРБ, 2001. — 124 с.
Гужалоўскі, А. А. Музеі Беларусі (1918—1941 гг.) / А. А. Гужалоўскі. — Мн.: НАРБ, 2002. — 176 с.
Гужалоўскі, А. А. Музеі Беларусі (1941—1991 гг.) / А. А. Гужалоўскі. — Мн.: НАРБ, 2004. — 218 с.
Гульнi, забавы, iгрышчы / укл. А. Ю. Лозка; гал. рэд. А. С. Фядосік. — 3-е выд. — Мн.: Бел. навука, 2003. — 534 с.
Гурскі, Б. М. Як збудаваны і чым багатыя нетры Беларусі / Б. М. Гурскі. — Мн.: Народная асвета, 1992. — 126 с.
Демянчик, В. Т. Полесская робинзонада : Экспедиционная практика по экологическому краеведению : Пособие для студ. биол. и геогр. специальностей высш. учеб. заведений / В. Т. Демянчик, М. Г. Демянчик. — Брест : БрГУ им. А.С. Пушкина, 2007. — 49 с.
Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь / склад. В. Я. Абламскі, І. М. Чарняўскі, Ю. А. Барысюк. — Мінск : БЕЛТА, 2009. — 684 с.
Дук, Д. У. Гісторыя Полацка : на матэрыялах археалагічных даследаванняў : Вучэбна-метадычны комплекс / Д. У. Дук. — Наваполацк : ПДУ, 2006. — 112 с.
Дук, Д. У. Полацк и палачане (ІХ—XVIII стст.) / Д. У. Дук. — Наваполацк : ПДУ, 2010. — 180 с.
Дучыц, Л. У. Археалагічныя помнікі ў назвах, вераваннях і паданнях беларусаў / Л. У. Дучыц. — Мн.: Навука i тэхнiка, 1993. — 59 с.
Дэйніс, I. П. Полацкая даўніна / І. П. Дэйніс; пер. з рус. мовы. — Мн.: Медысонт, 2007. — 330 с.
Жуков, П. И. Справочник по экологии пресноводных рыб / П. И. Жуков. — Мн.: Наука итехника, 1988.
Жукоўская, Г. С. Блакітны скарб Беларусі : Рэкі, азёры, вадасховішчы, турысцкі патэнцыял водных аб ектаў : Энцыклапедыя / Г. С. Жукоўская, А. У. Логінава, П. С. Лопух [і інш.]. — Мн.: БелЭн імя П. Броўкі, 2007. — 480 с.
Жучкевич, В. А. Дороги и водные пути Беларуси. Историко-географические очерки / В. А. Жучкевич. Мн.: БГУ, 1977. — 143 с.
Жучкевич, В. А. Происхождение географических названий (топонимика) Беларуси / В. А. Жучкевич. — Мн.: БГУ, 1961. — 79 с.
Жучкевич, В. А. Топонимика Беларуси / В. А. Жучкевич. — Мн.: Наука и техника, 1968. — 184 с.
Жывапіс барока Беларусі = The baroque painting of Belarus / аўт.-скалад. Н. Ф. Высоцкая. — Мн.: Бел. Энцыкл. імя П. Броўкі : Мінская ф-ка каляровага друку, 2003. — 304 с.
Зайкоўскі, Э. М. Жыватворныя крыніцы Беларусі / Э. М. Зайкоўскі, Л. У. Дучыц. — Мн.: Ураджай, 2001. — 111 с.
Заповедные территории Беларуси / сост. П. И. Лобанок. — Мн.: БелЭн імя П. Броўкі, 2008. — 416 с.
Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Віцебская вобласць / Рэд. кал.: С. В. Марцэлеў [і інш.]. — Мн.: БелЭн імя П. Броўкі, 1985. — 496 с.
Иоффе, Э. Г. Страницы истории евреев Беларуси (XIV—XX вв.) : Крат. науч.-поп. очерк / Э. Г. Иоффе. — Мн.: АРТИ-ФЕКС, 1996. — 292 с.
Каліноўскі, І. І. Полацк і яго ваколіцы / І. І. Каліноўскі. — Мн.: Вышэйшая школа, 2005. — 143 с.
Карасёў, В. Р. Мая любоў — Ветрына : Гіст. нарысы / В. Р. Карасёў. — Полацк : Выд. А.Суднік, 2004. — 312. с.
Караткевіч, У. С. Зямля пад белымі крыламі / У. С. Караткевіч. — Мн.: Народная асвета, 1992. — 176 с.
Караткевіч, У. С. Мсціслаў / У. С. Караткевіч. — Мн.: Беларусь, 1985. — 140 с.
Каханоўскі, Г. А. Археалогія і гістарычнае краязнаўства Беларусі ў XVI — XIX стст. / Г. А. Каханоўскі. — Мн.: Навука і тэхніка, 1984. — 118 с.
Клепиков, Н. Е. Культурно-историческое наследие Беларуси, период Российской империи / Н. Е. Клепиков. — Мн.: Изд. Центр БГУ, 2008. — 175 с.
Клепиков, Н. Е. Культурно-историческое наследие Беларуси, 1917—1932 гг. / Н. Е. Клепиков. — Мн.: Изд. Центр БГУ, 2008. — 151 с.
Князева, В. М. Падарожжа па Беларусi : Гарады i гарадскiя пасёлкi : даведач. выд. / В. М. Князева. — Мн.: Беларусь, 2005. — 303 с.
Конюшко, В. С. Страницы экологического краеведения : Учебно-метод. материалы для факультативных занятий, кружковой работы и курсов по выбору / В. С. Конюшко, А. А. Лешко, С. В. Чубаро. — Мн.: НИО, 2000. — 348 с.
Крыніцазнаўства : вучэбна-метадычны комплекс / склад. С. У. Касцюкевіч. — Наваполацк : ПДУ, 2006. — 160 с.
Кулагін, А. М. Каталіцкія храмы Беларусі / А. М. Кулагін; фатограф А. Л. Дыбоўскі. — Мн.: БелЭн імя П. Броўкі, 2008. — 488 с.
Кулагiн, А. М. Праваслаўныя храмы на Беларусi : энцыкл. давед. / А. М. Кулагiн; маст. І. І. Бокі. — Мн.: БелЭн імя П. Броўкі, 2001. — 328 с.
Кулажанка, Л. Лiтаратурныя мясцiны Беларусi : краязнаўчы даведнiк : у 3 кн. / Л. Кулажанка, А. Мальдзiс, С. Сачанка; рэд. А. Мальдзiс. — Мн.: Беларуская энцыклапедыя, 2000. — Кн. 1.: Брэсцкая, Вiцебская i Гомельская вобласцi. — 2000. — 286 с.
Курорты и здравницы Беларуси / Под ред. Ю. М. Досина, И. И. Пирожника. — Мн.: Беларуская энцыклапедыя, 2008. — 344 с.
Лабачэўская, В. Повязь часоў — беларускі ручнік / В. Лабачэўская. — Мн.: Беларусь, 2002. — 232 с.
Ландшафты Беларуси / Под ред. Г. И. Марцинкевич, Н. К. Клицуновой. — Мн.: Университетское, 1989. — 239 с.
Латышонак, А. Нацыянальнасьць — Беларус / А. Латышонак. — Беласток-Вільня : Інстытут беларусістыкі, Беларускае гістарычнае таварыства, 2009. — 558 с.
Легенды і паданні / склад. М. Я. Грынблат, А. І. Гурскі; рэд. А. С. Фядосік. — 2—е выд., дап. і дапрац. — Мн.: Бел. навука, 2005. — 552 с.
Лемцюгова, В. П. Тапонімы распавядаюць : навук.-папуляр. эцюды / В. П. Лемцюгова. — Мн.: Лит. и искусство, 2008. — 413 c.
Ліцьвінка, В. Святы і абрады беларусаў / В. Ліцьвінка. — 2-е выд. — Мн.: Беларусь, 1998. — 190 с.
Лобач, У. А. Этнаграфія Беларусі: Вучэбна-метадычны комплекс / У. А. Лобач. — Наваполацк : ПДУ, 2006. — 328 с.
Локотко, А. И. Историко-культурные ландшафты Беларуси / А. И. Локотко. — Мн.: Белорус. наука, 2006. — 470 с.
Лопух, П. С. Геаграфія Беларусі ў пытаннях і адказах / П. С. Лопух, С. І. Сідор, Г. С. Смалякоў. — Мн., 1998.
Лыч, Л. М. Назвы зямлi беларускай / Л. М. Лыч. — Мн.: Унiверсiтэцкае, 1994. — 128 с.
Лярский, П. А. Пособие по краеведению / П. А. Лярский. — Мн.: Вышэйшая школа, 1966.
Ляўкоў, Э. А. Маўклівыя сведкі мінуўшчыны / Э. А. Ляўкоў. — Мн.: Навука і тэхніка, 1992. — 215 с.
Матвеев, А. В. Рельеф Беларуси / А. В. Матвеев, Б. Н. Гурский, Р. И. Левицкая. — Мн.: Университетское, 1988. — 320 с.
Мешечко, Е. Н. Белорусское Полесье : Туристские трансъевропейские водные магистрали: путеводитель / Е. Н. Мешечко, А. А. Горбацкий; под ред. Л. А. Цуприка. — Мн.: Четыре четверти, 2005. — 95 с.
Мешечко, Е. Н. Географическое краеведение : Учебное пособие / Е. Н. Мешечко. — Мн.: Экоперспектива, 2002. — 333 с.
Мікратапанімія Беларусі : матэрыялы / уклад. Г. У. Арашонкава [і інш.]; рэд. М. В. Бірыла, Ю. Ф. Мацкевіч. — Мн.: Навука і тэхніка, 1974. — 327 с.
Музеі Беларусі=Мuseums Belarus : Інфармацыя аб музеях сістэмы Мін-ва культуры Рэсп. Беларусь / Склад. А. Б. Сташкевіч [і інш.]; Пер. з бел. мовы А. Б. Сташкевіч, В. У. Мірончык. — Мн.: Беларусь, 2001. — 272.
Народная культура Беларусі : Энцыкл. давед. / пад агул. рэд. В. С. Цітова. — Мн.: БелЭн імя П. Броўкі, 2002. — 432 с.
Нерознак, В. П. Названия древнерусских городов / В. П. Нерознак. — М.: Наука, 1983. — 208 с.
Несцярчук, Л. М. Ахова гiсторыка-культурнай спадчыны Беларусi: Асноуныя этапы фармiравання, сучасны стан i перспектывы / Л. М. Несцярчук. — Мн.: БЕЛТА, 2003. — 286 с.
Нумизматика : учеб.-метод. комплекс для студентов спец. 1-21 03 01 «История», 1-02 01 02 «История. Английский язык» / А. И. Корсак. — Новополоцк : ПГУ, 2008. — 192 с.
Памятники природы Белоруссии. —. Мн.: Урожай, 1970. — 112 с.
Палашкевіч, С. У. Зараджэнне беларускай тапанімічнай лексікаграфіі / С. У. Палашкевіч // Народныя скарбы: дыялект. зб.: да 80-годдзя А. А. Крывіцкага / рэд. Л. П. Кунцэвіч. — Мн., 2008. — С. 222—227.
Пикулик, М. М. Земноводные Беларуси / М. М. Пикулик. — Мн.: Наука и техника, 1985.
Пикулик, М. М. Пресмыкающиеся Беларуси / М. М. Пикулик. — Мн.: Наука и техника, 1990.
Пилипенко, М. Ф. Возникновение Беларуси: Новая концепция / М. Ф. Пилипенко. — Мн.: Беларусь, 1991. — 143 с.
Полацк музейны : альбом = Полоцк музейный = Museums of Polotsk: фотаальбом / аўт.-ўклад.: Т. А. Джумантаева, М. М. Iльнiцкi, фота I. У. Супранёнка, пер. на англ. мову Ю. В. Бажэнаў. — Мн.: Беларусь, 2006. — 282 с.
Полацкі дзяржаўны універсітэт : вытокі, гісторыя станаўлення і дзейнасць (да 40-годдзя заснавання). — Наваполацк: ПДУ, 2008. — 312 с.
Поляков, С. И. «Линия Сталина». Полоцкий укрепрайон, 1919—1941 гг. / С. И. Поляков, С. П. Копыл.— Полоцк : Полоцкое книжное издательство, 2009. — 55 с.: ил. — (Наследие Полоцкой земли; Вып. 7).
Поляков, С. И. Полоцкий кадетский корпус. История в лицах / С. И. Поляков.— Полоцк : Полоцкое книжное издательство, 2010. — 71 с.: ил. — (Наследие Полоцкой земли; Вып. 12).
Природа Беларуси : Попул. энциклопедия / Редкол.: И. П. Шамякин [и др.]. — Мн.: БелЭн імя П. Броўкі, 1986. — 599 с.
Ратобыльский, Н. С. Землеведение и краеведение : Учебное пособие / Н. С. Ратобыльский, П. А. Лярский. — 2-е изд., испр. и доп. — Мн.: Университетское, 1987. — 414 с.
Рогалев, А. Ф. Географические названия в калейдоскопе времен / А. Ф. Рогалев. — Гомель : Барк, 2008. — 254 с.
Рогалеў, А. Ф. Назвы Бацькаўшчыны : тапанімія Беларусі / А. Ф. Рогалеў. — Гомель : Барк, 2008. — 215 с.
Русецкий, А. В. Художественная культура Витебска с древности до 1917 года : историко-худож. очерк / А. В. Русецкий, Ю. А. Русецкий. —Мн.: БелЭн, 2001. — 288 с.
Рылюк, Г. Я. Истоки географических названий Беларуси (с основами общей топонимики) / Г. Я. Рылюк. — Мн.: Веды, 1997. — 176 с.
Рябцевич, В. Н. Нумизматика Беларуси / В. Н. Рябцевич. — Мн: Полымя. — 687 с.
Савицкий, Б. П. Млекопитающие Беларуси / Б. П. Савицкий, С. В. Кучмель, Л. Д.Бурко. — Мн.: БГУ, 2005.
Сахута, Я. М. Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва / Я. М. Сахута // Беларусы / рэдкал.: А. І. Лакотка [i iнш.]. — Т. 8. — Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ім. К. Крапівы НАН Беларусі. — Мн.: Бел. навука, 2005. — 351 с.
Сацыяльна-эканамічная геаграфія Рэспублікі Беларусь / Пад рэд. А. В. Саломкі, К. Р. Кірэенка. — Мн., 1997.
Скир, А. Еврейская духовная культура в Беларуси : Историко-литературный очерк / А. Скир. — Мн.: Мастацкая літаратура, 1995.
Смоліч, А. А. Геаграфія Беларусі / А. А. Смоліч. — 4-е выд. — Мн.: Беларусь, 1993. — 380 с.
Строев, К. Ф. Краеведение : Учебное пособие / К. Ф. Строев. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Просвещение, 1974. — 144 с.
Ткачоў, М. А. Замкі і людзі / М. А. Ткачоў. — Мн.: Полымя, 1987. — 220 с.
Туристская энциклопедия Беларуси / под общ. ред. И. И. Пирожника. — Мн.: БелЭн імя П. Броўкі, 2007. — 648 с.
Туристские регионы Беларуси / под общ. ред. И. И. Пирожника; составитель Л. В. Ловчая. — Мн.: БелЭн імя П. Броўкі, 2008. — 600 с.
Федорук, А. Т. Садово-парковое искусство Беларуси / А. Т. Федорук. — Мн.: Ураджай, 1989. — 247 с.
Федюшин, А. В. Птицы Беларуси / А. В. Федюшин, М. С. Долбик. — Мн.: АН БССР, 1967.
Фізічная геаграфія Беларусі : вучэб. Дап. для студ. геагр. фак. / пад рэд. Б. М. Гурскага. — Мн., 1995. — 192 с.
Художественная галерея в Полоцке / автор-составитель Л. М. Лысенко. — Мн.: Рифтур, 2009. — 127 с.
Цiтоў, А. К. Геральдыка беларускiх местаў / А. К. Цітоў. — Мн.: Полымя, 1998. — 287 с.
Цітоў, В. С. Народная спадчына : Матэрыяльная культура ў лакальна-тыпалагічнай разнастайнасці. — Мн.: Навука і тэхніка, 1994. — 300 с.
Чантурия, В. А., Чантурия, Ю. В. Памятники и памятные места Беларуси. Путеводитель по культурно-историческим памятникам / В. А. Чантурия, Ю. В. Чантурия. — Смоленск: Русич, 2007. — 416 с.
Чырвоная кнiга Рэспублiкi Беларусь : Рэдкiя i тыя, што знаходзяцца пад пагрозай знiкнення вiды жывел i раслiн / рэд. А. М. Дарафееў [і інш.]. — 2-е выд. — Мн.: БелЭн імя П. Броўкі, 1993. — 560 с.
Шаповал, Г. Ф. История туризма Беларуси / Г. Ф. Шаповал. — Мн.: РИВШ, 2006. — 166 с.
Шкляр, А. Х. Календарь природы Беларуси / А. Х. Шкляр. — Мн.: Вышэйшая школа, 1979. — 264 с.
Шпилевский, П. М. Путешествие по Полесью и белорусскому краю / П. М. Шпилевский. — Мн.: Полымя, 1992. — 251 с.
Шумейко, М. Ф. Архивоведение Беларуси : учеб. пособие для ист. фак.: в 2 ч. / М. Ф. Шумейко, К. И. Козак, В. Д. Селеменев. — Мн.: РИВШ БГУ, 1998. —Ч. 1: История и организация архивного дела. — 214 с.
Шур, В. В. Беларускія ўласныя імёны : беларус. антрапаніміка і тапаніміка: дапам. для настаўнікаў / В. В. Шур. — Мн.: Маст. літ., 1998. — 237 с.
Энцыклапедыя гісторыі Беларусі : У 6 т. / Рэдкал.: Г. П. Пашкоў [і інш.]. — Мн.: БелЭн імя П. Броўкі, 1993—2003.
Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі: У 5 т. / Гал. рэд. І. П. Шамякін. — Мн.: БелЭн імя П. Броўкі, 1984—1987.
Энцыклапедыя прыроды Беларусі : У 5 т. — Мн.: БелЭн імя П. Броўкі, 1983—1986.
Этнаграфія беларусаў : гістарыяграфія, этнагенез, этнічная гісторыя / В. К. Бандарчык, І. У. Чаквін [і інш.]. — Мн.: Навука і тэхніка, 1985. — 215 с.
Этнаграфія Беларусі : Энцыкл. / Гал. рэд. І. П. Шамякін. — Мн.: БелЭн імя П. Броўкі, 1989. — 575 с.
Яшкiн, I. Я. Беларускiя геаграфiчныя назвы. Тапаграфiя. Гiдралогiя / I. Я. Яшкiн. — Мн.: Навука i тэхнiка, 1971. — 256 с.